fbpx

Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden Health ‘n Wealth NL

 

Artikel 1: definities

Trainer:   De ondernemer Maxime van der Heijden of een door haar aan te wijzen derde.

Klant:    De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.

Trainingssessie:   De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

Onder training verstaan we: Personal Training, Small Group en (online) Bedrijfstraining. 

Voedingsadvies: 3 metingen op slimme weegschaal, 3 consulten, whatsapp coaching en een persoonlijk voedingsplan.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.

 

Artikel 3: Health n Wealth NL

De ondernemer:               Maxime van der Heijden

Kvk nummer:                     55230512

BTW nummer:                   NL207300331B01

Bankrekening:                   NL49SNSB0339783389

Website/email:                   www.healthnwealth.nl / hello@healthnwealth.nl

 

Artikel 4: De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant.
 1. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
 1. Een overeenkomst is striktpersoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 1. Het is Trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
 1. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid.

Artikel 5: Annulering Trainingssessie

 1. Indien Klant verhinderd is te verschijnen op een 1-1 Trainingssessie of Small Group training, dient Klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan Trainer Maxime van der Heijden, waarna de Trainingssessie geannuleerd wordt. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de Trainingssessie, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.
 1. Indien Klant niet verschijnt op een 1-1 Trainingssessie ,Small Group training of (online) Bedrijfstraining, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.

 3. Klant mag binnen de looptijd van de kaart (12 weken voor 5- en 10 ritten) 2 keer annuleren, de overige annuleringen kunnen niet verplaatst worden.

 1. Trainer heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant binnen een periode van een half jaar drie keer een Trainingssessie of Small Group training annuleert of niet verschijnt. In een dergelijk geval is Trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van Klant, noch is Trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen.
 1. Trainer heeft het recht een geagendeerde Trainingssessie of Small Group training te annuleren, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor Klant ontstaat. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van Trainer om Trainingssessies of Small Group trainingen te verzorgen, heeft Trainer het recht om de Overeenkomst op te schorten voor de termijn waarin hij niet in staat is Trainingssessies of Small Group trainingen te verzorgen. Is Trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat Trainingssessies of Small Group trainingen te verzorgen, dan is Trainer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van Klant.

 

Artikel 6: Strippenkaart en annulering 

 1. Klant kan een 5 en 10 rittenkaart afnemen voor personal training. Deze strippenkaart is 3 maanden geldig. Indien de kaart is verlopen en de strippen niet allemaal zijn gebruikt, komen de niet afgenomen strippen te vervallen zonder dat Trainer gehouden is tot restitutie van de niet afgenomen strippen.
 1. Trainer heeft het recht een geagendeerde training te annuleren, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor de Klant ontstaat. Annulering van een geagendeerde Bootcamp training kan onder andere voorkomen in verband met slechte weersomstandigheden.

Artikel 7: Blessures en aansprakelijkheid

 1. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij Klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en Klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht Klant gedurende een training geblesseerd raken, is Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
 1. Trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trainer.
 1. Indien Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere Personal Trainingen of Small Group te volgen, zullen de reeds geagendeerde sessies in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Trainer is niet aansprakelijk voor het resultaat van Klant. Het behalen van het gewenste resultaat is naast de inzet en professionaliteit van Trainer van veel andere, buiten de invloed van Trainer liggende factoren, afhankelijk.

 

Artikel 8: Tarieven en betalingen

 1. De prijs van begeleiding van Klant door Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW.
 1. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging zal door Trainer ten minste een maand voor het ingaan daarvan worden doorgegeven aan Klant.
 1. Partijen zijn overeen gekomen dat betaling geschiedt middels vooruitbetaling. Het gehele overeengekomen bedrag is verschuldigd voor aanvang van de eerste Trainingssessie. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste Trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Indien vervolgens voor aanvang van de nieuw geagendeerde Trainingssessie opnieuw niet voldaan is, of indien niet binnen redelijke termijn een nieuwe Trainingssessie geagendeerd wordt, ontslaat dit Klant niet van zijn betalingsverplichting. Als datum van opeisbaarheid van de vordering van Trainer geldt dan de eerste geagendeerde Trainingssessie.
 1. Betaling geschiedt per afgenomen rittenkaart. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat Klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.
 1. Indien Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van Klant.

Artikel 9: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging

 1. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen, ongeacht het onderwerp of de hoogte van de vordering, beslecht worden door rechtbank Amsterdam, sector Kanton. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 1. Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan Klant. Indien Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.